Hudební programy

Prastarý původ hudebního umění dosud zahaluje mlha nejdávnějších věků. O samotném vzniku hudby bylo zplozeno spousta teorií. Například Aristoteles poukazoval, že hudba vznikla „z vědomí rytmického tepu srdce“, Peter Szöke se domníval že „z napodobení ptačího zpěvu“.

     Nabídka hudebních programů

  1. Pro Školy a Školky
  2. Dětské tábory
  3. Pro Rodiče s Dětmi
  4. Pro Dospívající a Dospělé

Hudba vznikla z životní praxe a měla svou společenskou funkci. Rozvíjela se z prazvuku, který v tomto období plnil především sdělovací funkci. Postupně došlo k oddělení zvuku artikulovaného (řeč) a zvuku bez významové složky – v hudbu.  Z něj pak vznikla bubnová řeč.  Naši prapředci tedy mnohem dříve, než začali používat používat modulovanějších zvuků svého hrdal, „poznali“ existenci rytmu. Zpěv a hudba byly prehistorickému člověku,  stejně jako některým zbytkům primitivních etnických skupin i těsně s nimi spojený tanec nikoliv uměleckým projevem v našem smyslu, nýbrž především kouzlem a  magií

O změnách, jimiž hudba postupně prošla, si lze učinit přibližnou představu z dnešních exotických kultur (čínská; malajská; předoindická; arabsko-perská). Liší se sice navzájem v nejednom ohledu pro­nikavě, ale všude je v ní hudba důležitým projevem duchovním. Místo prostých fyziologických reakcí  nastupuje vnitřní prožívání a estetické hodnocení. Někdejší magický ráz jejího působení se již začíná povznášet do vyšších oblastí. Je v ní vidět hybná mravní síla a obraz světového řádu.

 
 

1. Pro Školy a Školky

Vzdělávací prožitkové hudební programy odpovídají požadavkům RVP, přihlíží na věk dětí ve skupině. Lze objednat jednorázové programy a nebo spolupracovat dlouhodobě a systematicky.  Programy jsou určeny pro MŠ, ZŠ, SŠ, speciální a praktické školy, dětské domovy, výchovné ústavy, dětské ozdravovny atd.

Program Hudební Etno Hrátky umožní dětem/žákům uchopit hudební kulturní stránku života původních obyvatel Afriky, Austrálie, Ameriky, Tibetu a Europskou lidovou hudbou formou odpovídající jejich věku. Pomocí hry na Africké djembe; Australské didgeridoo; Tibetské mísy; Šamanské bubny (pozn. Sekce Hudební nástroje – šamanské bubny) se přeneseme do života a příběhů vesničanů vzdálených i blízkých Zemí.

Organizační rozpis programu Etno hrátky

 
 

Je to fantastické ...

<<<  Vánoční kruh s dětmi z kroužku „Hudební kruhy“ z MŠ Staříč, kde se pravidelně setkáváme již čtvrtým rokem.


S dětmi z kroužku „Hudební kruhy“ v slunečných dnech chodíme hrávat i ven na školní zahradu, většinou nám pak hodina trvá více, než hodinu kromě hraní na již vyrobené nástroje hledáme po zahradě, kde všude a na co vše se dá hrát, z čeho všeho jde vyloudit hudbu. Jak hlasitá, nebo jak tichá je píseň větru, šum trávy >>>

 
 

Hudba provází člověka od počátku života, kdy slyšíme tlukot srdce matky, šumění krve, hlas a další zvuky, které k nám doléhají a vytvářejí velmi zvláštní hudební skladbu. Pomocí Afrických bubnů djembe, Šamanských bubnů, vlastního těla, perkusních nástrojů zkoordinujeme celé naše tělo, budeme rozvíjet cit pro rytmus a vzájemnou spolupráci, budeme společně tvořit nové věci a improvizovat.

Organizační rozpis programu Bubnovací kruh

 
 

Pomocí programu dochází k propojení hudební výchovy a dalších vědných disciplín, jako je například matematika nebo český jazyk. Pohyb a rytmus jsou nejlepším směrem do světa číslic a písmen. Rytmus aktivizuje člověka, posiluje paměť, podporuje pozornost. Svou pravidelností posiluje učivo, které se žák potřebuje přesně naučit. Sčítání, odčítání, násobilka, abeceda, slovní druhy, jsou s použitím rytmu hravější, snadněji osvojitelné a lépe se ukládají do tzv. dlouhodobé paměti. Pomocí Afrických djembe a dalších didaktických pomůcek se přeneseme do světa rytmů, čísel, představivosti, slov.

Organizační rozpis programu Rytmo kruh pro školy

 

Pravidelná spolupráce:

MŠ STAŘÍČ
MŠ WALDORF OSTRAVA - PŘÍVOZ
ZŠ WALDORF OSTRAVA – PORUBA
Centrum volného času MOZAIKA Klimkovice

Spolupracovala jsem:

MŠ Morávka
MŠ Staňkova OSTRAVA - VÝŠKOVICE
MŠ Srbská OSTRAVA – VÝŠKOVICE
ZŠ Klimkovice
ZŠ Waldorf – Přívoz
a mnoho dalších

 

2. Dětské Tábory

Letní příměstský tábor - MALÁ DÍLNA HRANÍ NA ETNICKÉ NÁSTROJE léto již nám ťuká na dveře, a zvuky bubnů, zpěv indiánů a troubení didgeridoo se již nese po větru přímo k Vám...
...sledujte stopy...

3. Hudební hrátky pro rodiče s dětmi

Bubínky, koncovky, chřestítka, zvonkohry a další hudební nástroje – nechejme děti rozezvučet tyto nástroje, umožníme jim potěšení z toho, že si samy vytvoří živou hudbu. A tuto hudbu můžou pak převádět na barvy a příběhy. Pojďme se spolu s dětmi ponořit do společného rytmu, setkat se v společném kruhu.

4. Pro Dospívající a Dospělé

Devadesát minut věnovaných rytmům, melodii a harmoniím Afrických bubnů Djembe; kráse rytmu a melodie Austrálského didgeridoo a sile a jemnosti harmonie Tibetských mís.

V první polovině kurzu se budeme věnovat rytmům pro zahřátí nejenom těla ale i mysli. A to hraním na bubny a perkuse. A po rytmickém bubnování se co druhý týden budeme seznamovat a hrát na digeridoo a tibetské mísy. Nezapomeneme ani na tak úžasný hudební nástroj, jako je naše vlastní tělo, a krásu vlastního hlasu.